Nawigacja

Porady prawne

Starosta Bocheński informuje o przywróceniu udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście od dnia 24 maja 2021 roku w:

 • Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni.
 • Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Urzędzie Gminy Łapanów.
 • Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Trzciana.
 • Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Żegocina.
 • Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana.
 • Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w Urzędzie Gminy Rzezawa.

W punkcie Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w Urzędzie Gminy Drwinia zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie do 31 października 2021 r.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w Punkcie osobiście należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni.
Udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj.

ZAKRYWANIE UST I NOSA
DEZYNFEKCJA RĄK
ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚĆ


W Punkcie na terenie Gminy Drwinia zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie do 31 października 2021 r. w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Podstawa prawna: art. 28a. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Udzielanie porad za pomocą środków na odległość będzie możliwe poprzez telefon 14 615 37 92 lub email: porady.prawne@powiat.bochnia.pl
Żeby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie uzyska się informacje co do dalszego sposobu postępowania.

System darmowego poradnictwa na terenie powiatu bocheńskiego obejmuje:

 • darmową pomoc prawną
 • darmowe poradnictwo obywatelskie
 • darmową mediację               

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:

 1. poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona otrzyma pomoc w zakresie każdej dziedziny prawa.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.               

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.               

NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

DLA KOGO?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.                  
Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikacji, istnieje możliwość rezerwacji wizyty za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: porady.prawne@powiat.bochnia.pl. Ponadto w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni istnieje możliwość skorzystania z porady przy udziale tłumacza języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w trakcie rejestracji).
Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu bocheńskiego, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, umożliwiono uzyskanie porady telefonicznej (jeśli zakres porady umożliwi taki sposób komunikacji) lub w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

 

JAK?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu:  14  615 37 92
 • zgłoś się w wyznaczonym terminie do wybranego podczas rejestracji punktu
 • wypełnij oświadczenie
 • uzyskaj poradę
 • wypełnij kartę pomocy wraz z osobą udzielającą porady
 • anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.
Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych lub obywatelskich bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady.

 

GDZIE I KIEDY?

W 2021 r. darmowe porady prawne oraz poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu bocheńskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach:

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Bochni pok. nr 4

ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

poniedziałek:  8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
porad udziela: radca prawny/ adwokat

Urząd Gminy Lipnica Murowana pok. Nr 2

32-724 Lipnica Murowana 19

poniedziałek: 8:00 - 12:00
porad udziela: radca prawny lub adwokat lub inna osoba*

 

Urząd Gminy Łapanów pok. Nr 4

32-740 Łapanów 34

wtorek: 8:00 – 12:00
poniedziałek: 8:00 - 12:00
porad udziela: radca prawny lub adwokat lub inna osoba*

 

Urząd Gminy Trzciana pok. Nr 5

32-733 Trzciana 302

środa: 8:00 – 12:00
porad udziela: radca prawny lub adwokat lub inna osoba*

 

Urząd Gminy Żegocina pok. Nr 21

32-731 Żegocina 316

czwartek: 8:00 – 12:00
porad udziela: radca prawny lub adwokat lub inna osoba*

 

Urząd Gminy Lipnica Murowana pok. Nr 2

32-724 Lipnica Murowana 19

piątek: 9:00 – 13:00
porad udziela: radca prawny lub adwokat lub inna osoba*               

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Urząd Gminy Drwinia pok. Nr 5 (oraz pok. Nr 1 dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się)

32-709 Drwinia 57

poniedziałek: 13:00 - 17:00
środa: 14:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 13:00
piątek: 9::00 - 13:00
porad udziela: doradca

 

Urząd Gminy Rzezawa pok. Nr 9

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

wtorek: 8:00 – 12:00
porad udziela: doradca

 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy, w szczególności: należy zgromadzić jak największą liczbę dokumentów istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe, przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty.
Im więcej danych uzyskają osoby, które będą pracowały nad danym problemem, tym większa szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie.
___________________________________
*Przez inną osobę rozumie się osobę, która:

 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Podstawa prawna art. 28a. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).