Nawigacja

Pomoc społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej będące w kompetencji samorządu powiatowego.

ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia

tel./fax: 14 611 97 40


strona internetowa PCPR

Warsztaty terapii zajęciowej

Na terenie Powiatu Bocheńskiego funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej. Jednostkami prowadzącymi WTZ są: Stowarzyszenie na rzecz Osób Specjalnej Troski „Amicus Hominis” w Proszówkach i Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie. Nadzór i kontrolę nad działalnością WTZ prowadzi PCPR równocześnie przekazując środki PFRON na pokrycie kosztów działalności WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej
Proszówki 346, 32-700 Bochnia

telefon: 14/ 611 03 99

fax.: 14/ 611 09 21


Strona internetowa WTZ w Proszówkach
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy K.S.P.N. „OTWARTE SERCA”
32-740 Łapanów 12A

tel. 14 685 34 33 lub kom. 722 172 100

Strona internetowa WTZ w Łapanowie

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, a rodzina i gmina nie są w stanie jej zabezpieczyć w miejscu zamieszkania. Na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje jeden dwu-profilowy DPS przeznaczony dla 90 osób w podeszłym wieku oraz 67 przewlekle psychicznie chorych, łącznie placówka dysponuje 157 miejscami. W trosce o komfort i poziom satysfakcji mieszkańców, za punkt wyjścia w funkcjonowaniu Domu przyjęto indywidualne potrzeby podopiecznych z naciskiem położonym na poszanowanie godności, zapewnienie poczucia intymności, niezależności, bezpieczeństwa uwzględniając stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dom Pomocy Społecznej w Bochni
ul. Karolina 14G, 32-700 Bochnia

telefon i fax 146125990

E-PUAP /dpsbochnia/skrytka

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni jest placówką pobytu dziennego, działającą 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Zapewnia uczestnikom w ramach dziennego pobytu podstawowe świadczenia opiekuńcze i terapeutyczne, rekreacyjno-kulturalne oraz ciepły posiłek. Jest domem typu AB, obejmując wsparciem dwie kategorie osób: typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podstawowym celem funkcjonowania Ośrodka jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Ośrodek udziela kompleksowej i profesjonalnej pomocy, w tym poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, socjalnego oraz prawnego osobom i rodzinom w różnego typu kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie

Dzienny Dom "Senior-Wigor"

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bochni, jest placówką, której przedmiotem zadania jest wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Głównym celem placówki jest zorganizowanie czasu wolnego osobom starszym oraz stworzenie oferty umożliwiającej aktywizowanie seniorów na płaszczyźnie kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej a także prozdrowotnej. Standard warunków lokalowych jest zgodny z wymogami zawartymi w regulaminie konkursu ofert do którego przystąpił Powiat Bocheński.

Placówka zapewnia seniorom pobyt w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku oraz standardowe warunki lokalowe zgodnie w wymogami. Usługi świadczone uczestnikom ustalane są w oparciu o indywidualne potrzeby i preferencje wynikające z wieku i stanu zdrowia seniorów oraz możliwości finansowych placówki.