Nawigacja

O Samorządzie

Samorząd powiatowy jest to system organów lokalnych wykonujących samodzielnie we własnym imieniu i na własna odpowiedzialność zadania publiczne własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Organ ten tworzy społeczność lokalna funkcjonująca w randze powiatu i jest wyposażony w materialne środki umożliwiające realizacje nałożonych mu zadań.

Samorząd powiatowy obok samorządu gminnego i samorządu województwa stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd powiatowy jest uprawniony do kształtowania własnej wewnętrznej organizacji. Ma prawo do wyboru rady powiatu oraz zarządu powiatu, a także za ich pośrednictwem stanowić akty prawa miejscowego.

Organy samorządu powiatowego

Zarząd powiatu jest organem władzy wykonawczej i przewodniczy mu starosta. Wykonuje on prawo tworzone przez radę powiatu. Sprowadza się to najczęściej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych. Zarząd ze starostą jest wybierany przez radę powiatu.

Rada powiatu jest organem stanowiącym. Oznacza to, że ona tworzy prawo obowiązujące na terenie powiatu. Inną ważną funkcją rady jest funkcja kontrolna oznacza to, że kontroluje ona zarząd powiatu. Rada powiatu wybierana jest w wyborach powszechnych przez mieszkańców powiatu.