Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.powiat.bochnia.pl

Starostwo Powiatowe w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Starostwa Powiatowego w Bochni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • publikacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie ma prawnego obowiązku ich dostosowywania.

Strona posiada natomiast następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Urząd zapewnia dostęp alternatywny polegający na kontakcie:

 • telefonicznym
 • korespondencyjnym
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (EPUAP, email)

z udziałem tłumacza języka migowego online - przy użyciu tabletu zlokalizowanego na Dzienniku Podawczym w pokoju nr 1 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-01-31

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

ePUAP: /SPBochnia/skrytka

telefon: +48146153702 lub +48146153700

Osoba kontaktowa: Beata Marzec - koordynator ds. dostępności, e-mail: dostepnosc@powiat.bochnia.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Parking

Do budynku urzędu można dojechać:

        samodzielnie:

 • można skorzystać z bezpłatnych dwóch miejsc parkingowych (należących do urzędu), zlokalizowanych bezpośrednio przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Bochni od strony ul. Różanej 16, gdzie wydzielono jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami oraz jedno dla rodzin z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane. Można skorzystać również z parkingu tuż obok w strefie płatnego parkowania wzdłuż ul. Różanej. Obok miejsca parkingowego znajduje się bezpośrednie wejście do budynku z podjazdem dla wózków;
 • parking wewnętrzny zlokalizowany od strony ul. Kazimierza Wielkiego 31 (wjazd bramą po lewej stronie od wejścia do budynku), gdzie wydzielone zostało jedno pełnowymiarowe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Obok miejsca parkingowego znajduje się bezpośrednie wejście do budynku z podjazdem dla wózków. Uwaga! podjazd nie spełnia minimalnych wymagań dla podjazdów wskazanych w ustawie, drzwi uchylne są otwierane ręcznie.

  środkami komunikacji publicznej:

 • dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek „POCZTA” przy ul. Kazimierza Wielkiego (odległość ok. 50 m),
 • dojazd koleją: stacja kolejowa Bochnia (odległość od Dworca Głównego PKP ok. 1,5 km). Na wprost budynku dworca kolejowego znajduje się przystanek autobusów komunikacji miejskiej „DWORZEC PKP”, skąd autobusem nr 1 lub 11 można dojechać do starostwa, wysiadając na przystanku „POCZTA” (przy ulicy Kazimierza Wielkiego);
 • dojazd autobusami komunikacji dalekobieżnej z kierunku Tarnów, Nowy Sącz, Kraków. Przystanek przy Placu Pułaskiego oddalonego od starostwa ok. 600 metrów. Na Placu Pułaskiego zatrzymują się również autobusy komunikacji miejskiej, skąd autobusem nr 1 lub 11 można dojechać jeden przystanek do starostwa.

Wejście do budynku

 • dwa wejścia główne (Segment A - obiekt zabytkowy) – od strony ul. Kazimierza Wielkiego 31, nie spełniają kryteriów dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową, gdyż po wejściu do budynku znajdują się schody. Drzwi musisz otworzyć ręcznie, ich otworzenie wymaga większej siły. Skorzystaj z dzwonka lub wideodomofonu przy drzwiach;
 • wejście główne B (Segment B) – od strony ul. Różanej 16 – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób poruszających się na wózku. Wejście jest wyposażone w podjazd dla wózków i posiada automatycznie otwierane drzwi, przystosowane do przejazdu wózka. Alternatywnie do wejścia prowadzą również dwa stopnie schodowe, oznaczone kontrastowo. Można skorzystać z wideodomofonu znajdującego się przy wejściu;
 • wejście od dziedzińca (z parkingiem wewnętrznym od strony zachodniej) – nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób poruszających się na wózku.

Uwaga! Oba budynki (Segment A i Segment B) stanowią kompleksowa całość. Wejścia do budynków są połączone przewiązką, jednak ciągi komunikacyjne łączące oba budynki są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu – budynek nie posiada windy, pomiędzy segmentami występują pietra i półpiętra, wąskie i strome schody, których nawierzchnie nie są antypoślizgowe.

Dojście zewnętrzne pomiędzy wejściami odbywa się bardzo wąskim chodnikiem o stromym nachyleniu – brak możliwości technicznych i prawnych usunięcia barier architektonicznych.

Przestrzeń za wejściem

 • po wejściu do Segmentu A budynku znajdują się schody - kilkanaście stopni oznakowanych na rozpoczęcie i zakończenie kontrastowym kolorem, przy schodach znajduje się poręcz.

 Dziennik podawczy (Punkt Obsługi Mieszkańca)

 • znajduje się od strony ul. Kazimierza Wielkiego (za schodami) na prawo od wejścia głównego, na wysokim parterze w pokoju nr 1. Tam mogą skorzystać z pomocy osoby z niepełnosprawnościami,
 • przestrzeń w pomieszczeniu pozwala na ograniczone manewrowanie wózkiem aktywnym, zaś manewrowanie wózkiem elektrycznym jest praktycznie niemożliwe,
 • dziennik jest wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną – uruchomianą na życzenie klienta,
 • istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line przy użyciu tabletu.

Ciągi poziome, pionowe, schody

 • wyłącznie korytarz na parterze budynku od strony ul. Różanej jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach, pozostała część korytarzy w urzędzie nie spełnia kryterium dostępności,
 • na inne kondygnacje możesz się dostać jedynie za pomocą schodów, budynek nie posiada windy,
 • stopnie są oznaczone kontrastowo.

Pomieszczenia

 • pomieszczenia biurowe nie są dostępne dla osób na wózkach. Drzwi do pomieszczeń użytkowych dla klientów mają różną szerokość: w Segmencie A ograniczoną, zaś w części Segmentu B istnieje możliwość przejechania wózkiem. Wjazd do niektórych pomieszczeń wymaga pokonywania progów, nie do wszystkich można podjechać wózkiem na właściwą głębokość i szerokość,
 • sala konferencyjna (sala narad) nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Łazienka

 • na parterze budynku (tuż po wejściu do Wydziału Geodezji i Kartografii ) dostępna jest łazienka z toaletą częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Pomimo montażu kilka lat temu niezbędnych urządzeń nie są one w pełni przystosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Pies asystujący

 • możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu,
 • zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Dokonywanie opłat

W budynku starostwa nie ma kasy. Płatności można dokonać:

 • bezgotówkowo kartą płatniczą bezpośrednio w: Wydziale Komunikacji i Transportu; Wydziale Geodezji i Kartografii; Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • gotówkowo w Punkcie Obsługi Klienta Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddział w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 10.