Nawigacja

Ogłoszenie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

15.09.2023

Ogłoszenie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II Łapanowie w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości zamiar oddania w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego

Oznaczenie nieruchomości

Numer działki: 239/1 (część)

Położenie: Łapanów, gmina Łapanów

Numer księgi wieczystej: TR1O/00064574/2

Przedmiot dzierżawy

Nieruchomość obejmuje część gruntu o powierzchni ok. 581 m2 o nawierzchni z kostki brukowej wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 128 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia lokalu gastronomicznego. Budynek wyposażony jest w niezbędne media (prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, klimatyzacja, centralne ogrzewanie – nowy piec gazowy) . Stan techniczny wewnątrz budynku wymaga remontu.

Opis przedmiotu dzierżawy

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Bocheńskiego w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II Łapanowie. Nieruchomość położona jest w centralnej części Łapanowa pod adresem Łapanów 38 w pobliżu Rynku i jest dobrze skomunikowana. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym natomiast wewnątrz budynek wymaga dostosowania do obowiązujących standardów.

Na terenie budynku nie ma możliwości sprzedaży alkoholu.

Na nieruchomości bezpośrednio przy budynku o funkcji niemieszkalnej posadowiona jest dodatkowo drewniana altana o powierzchni użytkowej ok. 45 m2 wraz z kominkiem stanowiąca odrębny przedmiot własności osoby dotychczas dzierżawiącej obiekt. Altana nie będzie objęta przyszłą umową dzierżawy. Warunki przejęcia altany winny zostać uzgodnione w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy przyszłym Dzierżawcą a obecnym właścicielem altany.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

  1. Korzystanie z budynku nr 38 wraz z gruntem w Łapanowie odbywa się na zasadzie dzierżawy nieruchomości.
  2. Podmiot zainteresowany dzierżawą części zabudowanej nieruchomości winien złożyć pisemną ofertę zawierającą wniosek o dzierżawę (załącznik nr 1).
  3. Wniosek winien zawierać:

- dokładne dane wnioskodawcy (nazwę, siedzibę, NIP, REGON);

- szczegółowy opis prowadzonej działalności wraz z opisem planowanego rodzaju przeznaczenia lokalu np. pizzeria/bar/kawiarnia/restauracja itp.

- proponowany czynsz miesięczny netto (kwota powiększona zostanie o obowiązującą stawkę podatku VAT – na moment pisania ogłoszenia 23%),

- proponowany termin uruchomienia działalności na przedmiocie dzierżawy,

- czy oferent prowadzi/ił działalność o podobnym zakresie gastronomicznym – rodzaj lokalu np. pizzeria/bar/kawiarnia/restauracja itp.,

- podpis oferenta lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta (należy dołączyć pełnomocnictwo).

  1. Z podmiotem który złoży najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa dzierżawy, w której określone zostaną szczegółowe zasady korzystania z nieruchomości, w tym obowiązki dzierżawcy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

Proponowana wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego (grunt + budynek) nie może być niższa niż 4 012,50 zł (słownie: cztery tysiące dwanaście złotych 50/100) netto. Powołana kwota powiększona zostanie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy i zasady ich aktualizacji

Czynsz płatny będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień potwierdzenia dowodu wpłaty przez bank Wydzierżawiającego. Za zwłokę w zapłacie Wydzierżawiający pobierać będzie odsetki ustawowe. Oprócz uiszczania czynszu dzierżawca będzie zobowiązany do wszelkich innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy, jak: podatek od nieruchomości, dostawy wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci, przeglądów, ubezpieczenia oraz innych należności cywilnoprawnych.

Termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy/czas trwania umowy

Przedmiot dzierżawy oddaje się do użytkowania na czas określony do 3 lat na podstawie umowy dzierżawy.

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie 32 – sekretariat do dnia 25.09.2023 r. do godziny 13:00 - z dopiskiem na kopercie „Lokal gastronomiczny przy CKZiU w Łapanowie”.

 

W sprawach umowy dzierżawy i oględzin nieruchomości informacji udziela Dyrektor CKZiU w Łapanowie pokój nr 101 lub telefonicznie pod nr 14 685 34 19 w godzinach od 8 00 do 15 00.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łapanów 32, ckziulapanow.pl

- zamieszczenie na stronie BIP CKZIU w Łapanowie, Starostwa Powiatowego w Bochni.

szczegóły w załączeniu