Nawigacja

Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej

Powiat bocheński mając na względzie potrzebę rozwoju przemysłowego powiatu realizuje projekt pn. "UTWORZENIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W BOCHNI (PSSAG)". Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha.

 

Projekt ten obejmuje:

 • budowę przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego dla potrzeb przyszłego zagospodarowania strefy
 • budowę sieci kanalizacji opadowej dla potrzeb odprowadzania wód opadowych z drogi dojazdowej, tras komunikacji wewnętrznej i parkingów oraz dla potrzeb odprowadzania wód opadowych z terenu planowanej PSSAG
 • przyłącz do sieci gazowej
 • budowę sieci elektroenergetycznej
 • realizację tras komunikacji wewnętrznej wraz z oświetleniem oraz realizacją miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych
 • budowę ogrodzenia terenu PSSAG
 • budowę drogi dojazdowej do PSSAG wraz z oświetleniem

 

Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie Powiatowej Strefy Społecznej Aktywności Gospodarczej, na terenie działek przy ul. Partyzantów/Na Kąty w Bochni o łącznej powierzchni 5,2678 ha. Inwestycja polegać będzie na przygotowaniu i modernizacji terenu poprzez uzbrojenie go w infrastrukturę techniczną potrzebną do prawidłowego funkcjonowania. Po skończeniu prac, przystosowany obszar zostanie udostępniony na działalność produkcyjną przedsiębiorcom działającym w obszarze przemysłu i usług (z wykluczeniem inwestycji turystycznych i mieszkaniowych, a także obiektów handlowych rozumianych jako obiekty stanowiące całość techniczno-użytkową, przeznaczone do sprzedaży detalicznej towarów). Realizacja inwestycji będzie obejmować ogół podmiotów zlokalizowanych na terenie strefy aktywności gospodarczej i zapewni potencjalny dostęp i korzyści z wytworzonych produktów wszystkim podmiotom w Strefie. Głównym celem projektu jest aktywizacja lokalnego rynku pracy przy równoczesnym wspieraniu osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i udostępnienie ich nowym przedsiębiorstwom pod działalność gospodarczą lub produkcyjną, w tym zakładom z infrastrukturą przystosowaną do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Cele ogólne projektu

 • efektywne zagospodarowanie wolnych terenów,
 • wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki,
 • wzmocnienie potencjału intelektualnego powiatu poprzez zatrzymanie odpływu wykształconej kadry,
 • stworzenie nowych miejsc pracy na terenie strefy (w tym dla osób niepełnosprawnych), co spowoduje zmniejszenie poziomu bezrobocia w powiecie oraz wpłynie na stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, która obsługiwać będzie zapotrzebowania nowopowstałych firm jak i zwiększony popyt społeczności lokalnej (nowozatrudnieni pracownicy) – powstanie strefy aktywności gospodarczej zmierzać będzie do stałego rozwoju gospodarki i poprawy sytuacji na rynku pracy,
 • wpływ na dynamikę wzrostu zakładów pracy mających infrastrukturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
 • poprawa jakości życia w powiecie poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy - utworzenie nowych miejsc pracy przyczyni się do wzrostu poziomu dochodów mieszkańców, a tym samym i poziomu ich życia,
 • zwiększenie wpływów do budżetu miasta Bochnia z tytułu podatków, zarówno od osób prawnych (przedsiębiorstw), jak i osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości,
 • kształtowanie wizerunku powiatu jako terenu korzystnego do inwestowania,
 • wykorzystanie potencjału gospodarczego powiatu bocheńskiego.

 

Narzędzia wsparcia Powiatowej Strefy Aktywności Gospodarczej:

 • staż - okres dla osób do 25 r. życia – od 3 do do 12 m-cy – łącznie od 3 900,00 zł do 15 600,00 zł.
 • szkolenie bezrobotnego w celu uzyskania dodatkowych uprawnień przed podjęciem zatrudnienia (koszt do 11 070,90 zł/osoba)
 • przygotowanie zawodowe dorosłych:
  • okres od 3 do 18 m-cy
  • od 221,40 zł do 1328,60 zł refundacja wydatków poniesionych na uczestnika
  • od 1 385,40 zł do 8312,40 zł premia
  • od 3 900,00 zł do 23 400,00 zł stypendium przysługujące bezrobotnemu wypłacane przez PUP w Bochni
 • zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jednorazowa kwota do 22 000,00 zł (brutto) - okres utrzymania stanowiska pracy 24 miesiące - pełny wymiar czasu pracy.
 • zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jednorazowa kwota do 55 000,00 zł (brutto) - okres utrzymania stanowiska pracy 36 miesięcy - pełny wymiar czasu pracy.
 • jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanego bezrobotnego po upływie 12 miesięcy jego zatrudnienia jeżeli stosunek pracy trwa nadal. Wysokość: do 4 800,00 zł .

 

Koszty inwestycji:

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI 4 063 969,20 zł

Wkład Powiatu Bocheńskiego 1 107 501,98 zł

Dofinansowanie dla Powiatu 2 060 468,80 zł

Wkład Gminy Miasta Bochnia 222 942,42 zł

Dofinansowanie dla Miasta Bochnia 673 056,00 zł

 

Spotkanie z przedsiębiorcami

Z inicjatywy Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka w dniu 22.02.2013 r. odbyła się konferencja pn. „Samorząd a biznes” z przedsiębiorcami z terenu powiatu bocheńskiego. Głównym celem spotkania było omówienie realizowanego przez powiat projektu Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej. Starosta przedstawił zgromadzonym informacje na temat projektu utworzenia strefy, zakresu przedsięwzięcia oraz kosztów inwestycji.

W konferencji udział wzięli Pan Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który przedstawił prezentację na temat narzędzi wspierania rozwoju przedsiębiorców oraz podnoszenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu oraz Pan Stanisław Kracik Prezes Zarządu Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe, który przybliżył temat dobrych relacji pomiędzy przedsiębiorcami a władzami lokalnymi.

Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli wyrazić swoje zdanie, opinię w wielu kluczowych sprawach dla rozwoju powiatu bocheńskiego. Miało ono na celu utworzenie wspólnej grupy przedsiębiorców i samorządowców, którzy chcą angażować się w rozwój gospodarczy powiatu m.in. w zakresie strefy oraz przedsiębiorstw poprzez wzajemne kontakty.

Mapa PSSAG