Nawigacja

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

15.09.2023

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) ogłasza propozycję oddania w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod lodowisko sztuczne (mobilne) w okresie zimowym 2023/2024.

Oznaczenie nieruchomości
Numer działki: 6566 (część)
Położenie: Bochnia, obręb-6, gmina Miasta Bochnia
Numer księgi wieczystej: TR1O/00071291/6
Przedmiot dzierżawy
Nieruchomość obejmuje część boiska sportowego o powierzchni ok. 2 400 m2 o nawierzchni asfaltowej z przeznaczeniem na montaż i obsługę lodowiska sztucznego „mobilnego” wraz z jego odpowiednim wyposażeniem pozwalającym na korzystanie przez osoby zainteresowane. Szkoła zapewnia dojście/wjazd do przedmiotu dzierżawy, oraz korzystanie z energii elektrycznej i wody na podstawie odrębnych ustaleń.
Opis przedmiotu dzierżawy
Nieruchomość stanowi własność Powiatu Bocheńskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni.
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Bochnia bezpośrednio przy ul. Krakowskiej 20 i jest dobrze skomunikowana.
Na nieruchomości zlokalizowane jest boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 2 400 m2 (dł. 85m x szer. 28m).
W sąsiedztwie znajdują się szpital, szkoły, osiedla mieszkaniowe.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
1. Korzystanie z boiska sportowego przy ul. Krakowskiej 20 odbywa się na zasadzie dzierżawy nieruchomości.
2. Podmiot zainteresowany dzierżawą terenu (boiska) winien złożyć pisemną ofertę zawierającą wniosek o dzierżawę gruntu (załącznik nr 1).
3. Wniosek winien zawierać:
- dokładne dane wnioskodawcy (nazwę, siedzibę, NIP, REGON);
- szczegółowy opis lodowiska wraz z niezbędnymi elementami,
- proponowany czynsz miesięczny netto (kwota powiększona zostanie o obowiązującą stawkę podatku VAT),
- proponowany termin obowiązywania umowy dzierżawy,
- oświadczenie o zapewnieniu obsługi lodowiska,
- podpis oferenta lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta (należy dołączyć pełnomocnictwo).
4. Z podmiotem który złoży najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa dzierżawy, w której określone zostaną szczegółowe zasady korzystania z nieruchomości, w tym obowiązki dzierżawcy.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego
Proponowana wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 508,00 zł (słownie: pięćset osiem złotych). Powołana kwota powiększona zostanie o obowiązującą stawkę podatku VAT.
Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy i zasady ich aktualizacji
Czynsz płatny będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień potwierdzenia dowodu wpłaty przez bank Wydzierżawiającego. Za zwłokę w zapłacie Wydzierżawiający pobierać będzie odsetki ustawowe. Oprócz uiszczania czynszu dzierżawca będzie zobowiązany do wszelkich innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy, jak: podatek od nieruchomości, dostawy wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci oraz innych należności cywilnoprawnych.
Termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy/czas trwania umowy
Przedmiot dzierżawy oddaje się do użytkowania na okres zimowy 2023/2024 na czas określony około 5 miesięcy np. od 30 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. na podstawie umowy dzierżawy.
Sposób, miejsce i termin złożenia oferty
Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy do dnia 15 października 2023 r. do godziny 15:30 - z dopiskiem na kopercie „Lodowisko przy ZS nr 3 w Bochni”.

W sprawach umowy dzierżawy informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 119 lub telefonicznie pod nr 14 615 37 44 w godzinach od 8 00 do 15 00.
W sprawach oględzin terenu informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni przy ul. Krakowskiej 20 lub telefonicznie pod nr 14 612 27 79 lub 14 611 71 01 w godzinach od 8 00 do 15 00.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni (ul. Krakowska 20),
- na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni (ul. Kazimierza Wielkiego 31),
- zamieszczenie w formie przekazu internetowego w dzienniku „www.infopublikator.pl”