Nawigacja

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Chrostowa gmina Łapanów na okres do 10 lat.

27.02.2024

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Chrostowa gmina Łapanów na okres do 10 lat.

Nieruchomości stanowią własność Powiatu Bocheńskiego i objęte są księgami wieczystymi nr TR1O/00066572/2 i nr TR1O/00082392/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy obejmują część gruntu o łącznej powierzchni 0,40 ha w skład którego wchodzą: działka nr 42/2 o pow. 0,14 ha i część działki 42/7 o pow. 0,26 ha wraz z częścią budynku nr 1B o łącznej pow. użytkowej 196 m2 obejmującego trzy lokale wraz z piwnicami.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.    

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 5 kwietnia 2024 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni sala 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 41 85910007 0080 0200 0073 0024 z opisem „Wadium na dzierżawę budynku 1B w Chrostowej” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 marca 2024 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.                            

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 119 lub telefonicznie pod numerem 014 615 37 44 w godzinach od 8 00 do 15 00.