Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

22.09.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Wykaz dotyczy:

Nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w jednostce ewidencyjnej Bochnia – miasto, obręb Bochnia-2 objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni:

  1. KW nr TR1O/00092886/7 dla działki ewidencyjnej nr 347/1 o pow. 0,0056 ha,
  2. KW nr TR1O/00083271/7 dla działek ewidencyjnych nr 348/1 o pow. 0,0054 ha, 349/1 o pow.0,0065 ha, 350/1 o pow. 0,0073 ha, 351/1 o pow. 0,0053 ha, 352/1 o pow. 0,0088 ha, 353/1 o pow. 0,0109 ha, 354/1 o pow. 0.0060 ha.

Działki położone są w terenie płaskim wspólnie tworzą kształt zbliżony do prostokąta.

Teren na którym są usytułowane nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia uchwalonego Uchwałą NR XVII/163/20 Rady Miasta Bochnia z dnia 20.05.2020 r. działki leżą w terenie oznaczonym symbolem P/U tereny produkcji składówi magazynów oraz usług, niewielka ich część znajduje się w terenach oznaczonych symbolem I-tereny infrastruktury technicznej.

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich- parking.

Cena nieruchomości:

1) działka nr 347/1 - 15 000,00 złnetto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

2) działki nr 348/1, 349/1, 351/1, 352/1 - 45 000,00 zł. netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);

3) działki nr 350/1 i 353/1 - 30 000,00 zł netto ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

4) działka nr 354/1 -11 000,00 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. upływa 06.11.2023 r.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl