Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

18.11.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm) Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres do 31 maja 2034 r. na rzecz Gminy Nowy Wiśnicz celem umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Muzeum Ziemi Wiśnickiej (gminnej jednostki organizacyjnej) oraz ubiegania się o środki zewnętrzne, na prace remontowe i konserwacyjne oraz ich prowadzenie.

Wykaz dotyczy:
Nieruchomości zabudowanej zamkiem, położonej w Starym Wiśniczu, obejmującej działki oznaczone numerami 1315 i 1317 obręb Stary Wiśnicz o łącznej powierzchni 8,25 ha dla której Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi KW TR1O/00103677/0.  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: działka nr 1315, obręb Stary Wiśnicz:
- tereny dróg wewnętrznych DW
-tereny zieleni nieurządzonej ZR
-tereny zieleni nieurządzonej ZR
-tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym 4UP
-tereny zieleni parkowej 2ZP
-tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze KDZ
-tereny wód powierzchniowych WS
działka 1315, obręb Stary Wiśnicz : 
- tereny dróg wewnętrznych KDW
- tereny zieleni parkowej 3ZP
- tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze KDZ
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja   o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

GN.6810.1.55.2015

Bochnia, dn. 17.11.2022 r.