Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

10.11.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

 Wykaz dotyczy:

-  nieruchomości oznaczonej numerem działki 362  o pow. 0,13 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00040341/6 położonej w jednostce ewidencyjnej Bochnia – obszar wiejski, obręb nr 0025 Siedlec.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia przedmiotowa nieruchomość to tereny oznaczone symbolem „MN1”

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) + należny podatek VAT.

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy dzierżawy.

Dzierżawcę obciążają m.in. koszty związane z podatkiem oraz innymi opłatami związanymi z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu
w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl

 

kh