Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

23.05.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na cele rolne.

 Wykaz dotyczy:

- nieruchomości oznaczonej numerem działki 54/3 o pow. 0,51 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00098813/7 położonej w jednostce ewidencyjnej Bochnia - obszar wiejski,obręb nr 0027Stradomka.Działka położona jest w terenie płaskim o nieregularnym kształcie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia przedmiotowa nieruchomość to terenyoznaczone symbolem ZN- tereny korytarzy ekologicznych.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 306 zł (słownie:trzysta sześćzłotych 00/100).

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie fakturwystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacjao zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl