Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

23.05.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat .

Wykaz dotyczy:

- nieruchomości oznaczonej numerem działki 113/5 o pow. 0,0275 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00091632/5położonej w jednostce ewidencyjnej Drwinia,obręb nr 0007Mikluszowice.Działka położona jest w terenie płaskim o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia przedmiotowa nieruchomość to terenyoznaczone symbolem G-16MNR- teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, usługowej, wytwórczej, jak  również oznaczona symbolem G-1KDL1- teren tras i urządzeń komunikacyjnych.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 473,00 zł (słownie: czterysta siedemset trzyzłote 00/100).

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacjao zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl