Nawigacja

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

19.05.2022

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na postawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę na cele rolne na okres 3 lat.

Wykaz dotyczy:

-  działek ewidencyjnych nr 218/2 o pow. 1,42 ha i 24/2 o pow.0,81 ha stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w jednostce ewidencyjnej Bochnia – obszar wiejski, obręb nr 0027Stradomka. Działki położonesą w terenie płaskim, o kształcie nieregularnym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia przedmiotowe nieruchomości to tereny oznaczone symbolami: ZN- tereny korytarzy ekologicznych.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 1338,00 zł (słownie: tysiąc trzysta trzydzieści osiemzłotych 00/100).

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl