Nawigacja

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

29.03.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej, z przeznaczeniem na prowadzenie badań laboratoryjnych o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2069 z późn. zm.) oraz badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody.

 

 Wykaz dotyczy:

udziału w wysokości 36/100 części zabudowanej nieruchomości (pow. budynku: 180,1 m2 wraz z częściami wspólnymi + pow. gruntu: 212,04 m2) oznaczonej nr działek 5238 o pow. 0,0566 ha oraz 5215/19 o pow. 0,0023 położonej w Bochni przy ul. Konstytucji 3 Maja 5, będącej własnością Skarbu Państwa objętej KW Nr TR1O/00072615/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni. Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia zajmujące I piętro budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni.  

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 2.U.4 – tereny zabudowy usługowej. Cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) + należny podatek VAT.

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Niezależnie od opłacanego czynszu Dzierżawca ponosić będzie opłaty za korzystanie z mediów (np. prąd, gaz, woda, c.o.,) podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, itp.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl