Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

04.03.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

 Wykaz dotyczy:

-  nieruchomości oznaczonej numerem działki 2040/1 o pow. 0,37 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w jednostce ewidencyjnej Nowy Wiśnicz – obszar wiejski, obręb nr 0010 Stary Wiśnicz. Działka położona jest w terenie płaskim, o kształcie prostokątnym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz przedmiotowa nieruchomość to tereny oznaczone symbolami: 35ZLd – tereny zalesień, 34R – tereny rolne i 31Zl – tereny lasów.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl