Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

10.12.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

 Wykaz dotyczy:
-  nieruchomości oznaczonej numerem działek 24/2 o pow. 0,81 ha i 54/3 o pow. 0,51 ha stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie KW nr TR1O/00098813/7, położonych w jednostce ewidencyjnej Bochnia – obszar wiejski, obręb nr 0027 Stradomka. Działki położone są w terenie płaskim, o kształcie nieregularnym.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia przedmiotowa nieruchomość to tereny oznaczone symbolem „ZN” – tereny korytarzy ekologicznych.
Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.
Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.
Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.
Okres dzierżawy – 3 lata.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl