Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

10.12.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

 Wykaz dotyczy:
-  części nieruchomości oznaczonej numerem działki 122 o pow. 4,00 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00094651/5 położonej w jednostce ewidencyjnej Drwinia, obręb nr 0010 Trawniki. Działka położona jest w międzywalu rzeki Wisły,    o kształcie nieregularnym.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia przedmiotowa nieruchomość to tereny rolnicze w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczone symbolem „J-2R3w”
Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100).
Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.
Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.
Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.
Okres dzierżawy – 3 lata.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl