Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

08.12.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Wykaz dotyczy -  nieruchomości oznaczonej numerem działki 108 o pow. 0,06 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00077393/3 położonej w jednostce ewidencyjnej Drwinia, obręb nr 0010 Trawniki. Działka położona jest w terenie płaskim, o kształcie zbliżonym do trójkąta.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia przedmiotowa nieruchomość to tereny oznaczone symbolem „J-2R1” – teren rolny – granica strefy terenów zalewowych dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1% dla przypadków nadzwyczajnych, awarii obwałowań.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.