Nawigacja

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

18.10.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na cel rolny.

 Wykaz dotyczy:

-  części nieruchomości oznaczonej numerem działki 122 o pow. 5,44 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00094651/5 położonej w jednostce ewidencyjnej Drwinia, obręb nr 0010 Trawniki. Działka położona jest w międzywalu rzeki Wisły,                                    o kształcie nieregularnym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia przedmiotowa nieruchomość to tereny rolnicze w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczone symbolem „J-2R3w”.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 1 088,00 zł (słownie: tysiąc osiemdziesiąt osiem złotych  00/100).

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być raz w roku kalendarzowym waloryzowany o dodatni wskaźnik cen towarów                             i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl