Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Łapanów 2

01.02.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Łapanów 2

Starosta Bocheński, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

I.

Ozn. nieruchomości, położenie

Księga wieczysta

powierzchnia

Rodzaj zbycia nieruchomości

273/65

Łapanów

TR1O/00079973/7

300 m2

Art. 198g.-198l. ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami


II. Opis nieruchomości:

Przedmiotem zbycia jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Gmina Łapanów-10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 273/65 o pow. 0,03 ha. Działka położona na terenie płaskim o nieregularnym kształcie zabudowana budynkiem letniskowym. Teren sąsiedni jest zagospodarowany, rekreacyjny, zabudowany zabudową letniskową. Przedmiotowa nieruchomość to tereny oznaczone symbolem użytku: Bi – inne tereny zabudowane oraz LSIII- Lasy

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania  Zgodnie z Uchwałą nr VII/44/03 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów” działka nr 273/65 położona jest w terenie oznaczonym jako ML- zabudowa letniskowa indywidualna oraz częściowo w terenie oznaczonym jako ZL, PL- zieleń leśna, postulowane parki leśne.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie dotyczy.

V. Wysokość opłaty z tytułu wykupu:

Przy wpłacie jednorazowej dwudziestokrotność opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 5391,00 zł netto + należny podatek VAT w wysokości 23 % tj. 6 630,93 zł brutto ( słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 93/100)

VI. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

VII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania:

Nie dotyczy.

VIII. Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat:

Nie dotyczy.

XI. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym GC TRADER.