Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Łapanów 1

01.02.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Łapanów 1

Starosta Bocheński, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

I.

Ozn. nieruchomości, położenie

Księga wieczysta

powierzchnia

Rodzaj zbycia nieruchomości

273/60

Łapanów

TR1O/00048958/0

390 m2

Art. 198g.-198l. ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

273/61

Łapanów

TR1O/00048958/0

403m2

Art. 198g.-198l. ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami


II. Opis nieruchomości:

Przedmiotem zbycia jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Gmina Łapanów-10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 273/60 o pow. 0,0390 ha oraz 273/61 o pow. 0,0403 ha. Działki położone na terenie płaskim o nieregularnym kształcie zabudowana budynkami letniskowymi. Teren sąsiedni jest zagospodarowany, rekreacyjny, zabudowany zabudową letniskową. Przedmiotowa nieruchomość to tereny oznaczone symbolem użytku: Bi – inne tereny zabudowane.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania  Zgodnie z Uchwałą nr VII/44/03 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów” działki nr 273/60 oraz nr 273/61 położone są w terenie oznaczonym jako ML- zabudowa letniskowa indywidualna.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie dotyczy.

V. Wysokość opłaty z tytułu wykupu:

Przy wpłacie jednorazowej dwudziestokrotność opłaty z tytułu użytkowania wieczystego- 16 729,00 zł netto + należny podatek VAT w wysokości 23 % tj. 20 576,67 zł brutto ( słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 67/100).

VI. 
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

VII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania:

Nie dotyczy.

VIII. Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat:

Nie dotyczy.

IX.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym GC TRADER.