Nawigacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

19.10.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą w ½ współwłasność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

Wykaz dotyczy:

-  1/2udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 3176/2 o pow. 0,0279 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr TR1O/000105928/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni położonej w jednostce ewidencyjnej Bochnia miasto, obręb nr 0008 Bochnia. Działka położona jest przy ulicy Dołuszyckiej. Działka położona jest w terenie o znacznym różnicach poziomu  o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bochnia przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części to tereny oznaczone symbolem 1KDGP-teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 175,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacjao zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl