Nawigacja

Wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą zabudowań

17.03.2023

Wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą zabudowań

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem na cel produkcyjno-usługowy wraz ze sprzedażą prawa własności budynku i innych urządzeń wzniesionych na tej nieruchomości.

 Wykaz dotyczy:

- nieruchomości oznaczonej numerem działki 177/9 o pow. 0,30 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00063146/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, położonej  w jednostce ewidencyjnej Trzciana, obręb nr 0007 Ujazd. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

 Działka posiada nieregularnykształt, charakteryzuje się korzystnym ukształtowaniem terenu (teren płaski). Niezabudowanaczęść powierzchni utwardzona jest nawierzchnią betonową i użytkowana jest jako dojazd do budynku. Pozostała część powierzchni stanowi teren zieleni urządzonej (trawnik). Nieruchomość jest ogrodzona w części ogrodzeniem trwałym (wspólne ogrodzenie zakładu produkcyjnego). Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, pozostałe media w zasięgu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka zabudowana jest halą o konstrukcji stalowej, lekkiejo wymiarach 24x30 m. Ściany wykonane z blachy falistej, dach kryty blachą falistą na płatwiach stalowych. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są dwa silosy zbożowe.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Trzciana działka ewidencyjna nr 177/9 położona w Ujeździe znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu: F1 RU, PU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,leśnych i rybackich oraz produkcyjno-usługowe.

 Cena wywoławcza :

  • Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej95 000,00 zł netto(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcyzłotych 00/100)

 Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu opodatkowane jest podatkiem VAT zgodnie z art. 29a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931  z późn. zm.).

  • Sprzedaży prawa własności wzniesionych budynków i innych urządzeń na tej nieruchomości -410 000,00 zł brutto(słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sprzedaż budynków jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

 

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i budynki. Cena osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia ceny za budynki i ceny za grunt z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej z tym, że grunt opodatkowany zostanie podatkiem VAT. Cena sprzedaży budynków płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty: 

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Pierwsza opłata wynosi 25% ceny brutto nieruchomości gruntowej uzyskanej w przetargu, opłata ta podlegać będzie zapłacie jednorazowej, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona na podstawie art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2023 r. poz. 344)według stawki procentowej – 3% od cenybrutto nieruchomości gruntowej zgodniez celem, na jaki zostaje oddana tj. produkcyjno-usługowyi powiększona zostanie o należny podatekVAT. Opłaty roczne wnoszone będą przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowejz zastrzeżeniem art. 77 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacjao zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.