Nawigacja

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości obejmującej zbudowaną działkę w Trzcianie

29.06.2023

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości obejmującej zbudowaną działkę w Trzcianie

Starosta Bocheński ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości obejmującej zbudowaną działkę nr 177/9 o pow. 0,30 ha położoną w jednostce ewidencyjnej Trzciana, obręb nr 0007 Ujazd, objętą KW nr TR1O/00063146/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bochni w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczenie na cel produkcyjno-usługowy wraz ze sprzedażą prawa własności budynków i innych urządzeń wniesionych na tej nieruchomości.

Nieruchomość posiada nieregularny kształt, charakteryzuje się korzystnym ukształtowaniem terenu (teren płaski). Niezabudowana część powierzchni utwardzona jest nawierzchnią betonową i użytkowana jest jako dojazd do budynku. Pozostała część powierzchni stanowi teren zieleni urządzonej (trawnik). Nieruchomość jest ogrodzona w części ogrodzeniem trwałym (wspólne ogrodzenie zakładu produkcyjnego). Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, pozostałe media w zasięgu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka zabudowana jest halą o konstrukcji stalowej, lekkiej o wymiarach 24x30 m. Ściany wykonane z blachy falistej, dach kryty blachą falistą na płatwiach stalowych. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są dwa silosy zbożowe.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Trzciana działka ewidencyjna  nr 177/9 położona w Ujeździe znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu: F1 RU, PU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych  i rybackich oraz produkcyjno-usługowe.

 Cena wywoławcza :

  • Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej95 000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

   Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu opodatkowane jest podatkiem VAT zgodnie  z art. 29a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931  z późn. zm.).

  • Sprzedaży prawa własności wzniesionych budynków i innych urządzeń na tej nieruchomości410 000,00 zł brutto (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sprzedaż budynków jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań oraz w stosunku do niej nie toczy się żadne postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym hipotetycznym i użytkowania na gruncie.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 06.09 2023 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni pokój 103 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50 500,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni- Krakowski Bank Spółdzielczy, oddział Bochnia nr 41 8591 0007 0080 0200 0073 0024 w tytule „Wadium na oddanie w użytkowanie wieczyste dz.177/9 Ujazd” w terminie na co najmniej trzy dni przed terminem przetargu tj. do dnia  01. 09. 2023 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na użytkowanie wieczyste dz. nr 177/9 Ujazd, ” należy przesłać przesyłką poleconą  na adres Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia lub złożyć na Dzienniku Podawczym -pokój nr 1. Termin składania ofert upływa dnia 05.09. 2023 r. o godz. 15:00.  

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęłaby tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 Pisemna oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentami jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • NIP oferenta;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • oferowaną wysokość:
  • Ceny oddania w użytkowanie wieczyste gruntu (bez podatku VAT), nie niższą niż cena wywoławcza
  • Ceny sprzedaży prawa własności budynku i innych wzniesionych na tej nieruchomości nie niższą niż cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty.
  • kopie dowodu wniesienia wadium.

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia ceny za budynki i ceny za grunt z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej z tym, że grunt opodatkowany zostanie podatkiem VAT. Cena sprzedaży budynków płatna jest w 100% przez uczestnika, który przetarg wygrał przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, termin wnoszenia opłaty:                                              

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Pierwsza opłata wynosi 25% ceny brutto nieruchomości gruntowej uzyskanej w przetargu, opłata ta podlegać będzie zapłacie jednorazowej, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego zostanie ustalona na podstawie art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) według stawki procentowej – 3% od ceny brutto nieruchomości gruntowej zgodnie z celem, na jaki zostaje oddana tj. produkcyjno-usługowy i powiększona zostanie o należny podatek VAT. Opłaty roczne wnoszone będą przez cały okres użytkowania wieczystego,  w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej z zastrzeżeniem art. 77 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na  3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2278).

Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 W przetargach mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 08 lipca 2005 r. o  realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz 2097). Zgodnie z przepisami ww. ustawy-osobom posiadającym uprawnienia zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20 % wartości posiadanego ekwiwalentu, nie obejmująca podatku VAT. Osoby te  zwalnia się z obowiązku wpłacana wadium, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestników przetargu w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Ww. osoby zamiast dowodu wpłaty wadium przedstawiają staroście oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej posiadanie uprawnień zaopatrzony w adnotację wojewody o ujawnieniu w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty.

Oferenci biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Oferenci i ich pełnomocnicy zobowiązani są do okazania komisji przetargowej dowodów tożsamości, a pełnomocnicy dodatkowego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna/sprzedaży ww. nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie  w jakiej zostało wniesione na wskazany przez nich rachunek.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które złożą w zamkniętych kopertach pisemne oferty sporządzone zgodnie z niniejszym ogłoszeniem i regulaminem przetargu na użytkowanie wieczyste i kupno, stanowiącymi integralną część tego ogłoszenia. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr 14 615 37 94 w godzinach od 8 00 do 15 00 .

 Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz Wojewody Małopolskiego. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni. Dodatkowo wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w formie przekazu internetowego w dzienniku „www.infopublikator.pl”.

 Starosta Bocheński w Bochni może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.