Nawigacja

Postępowania scaleniowe

24.05.2021

Postępowania scaleniowe

Zadaniem scalenia gruntów jest takie przekształcenie przestrzeni wiejskiej aby umożliwić polepszenie warunków życia i stworzyć korzystniejsze warunki gospodarowania dla ludności zamieszkującej tę przestrzeń.

Na trasie planowanej autostrady A-4 biegnącej przez 10 wsi powiatu bocheńskiego leży bardzo dużo długich i wąskich działek. Nowa droga rozetnie je na dwie części, utrudniając lub uniemożliwiając dojazd do nich. Scalenie ma doprowadzić do tego, aby za część pozostawioną po jednej stronie autostrady rolnik otrzymał podobną działkę o dogodniejszej dla niego lokalizacji. Zmiany powinny umożliwić zwiększenie powierzchni upraw i zmniejszenie powierzchni dróg. Scalenia gruntów wokół autostrady powinny uwzględniać nie tylko zagadnienia związane z produkcją rolną, lecz tworzyć warunki do pozarolniczej aktywizacji zawodowej ludności zamieszkującej obszary wiejskie.


Etapy postępowania scaleniowego

Postępowanie scaleniowe obejmuje obszar przylegający do planowanego przedłużenia autostrady A4 w  a uczestnikami postępowania są właściciele, samoistni posiadacze, zarządcy oraz użytkownicy gruntów znajdujących się w obszarze scalenia, określonym  w postanowieniu o wszczęciu postępowania.

Przebieg postępowania scaleniowego regulują przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U.  z 2003r., Nr 178, poz. 1749 z późn. zmian.) oraz w zakresie nie uregulowanym w ww. ustawie kodeks postępowania administracyjnego.

Postępowanie scaleniowe prowadzi Starosta.

Prace scaleniowe (geodezyjno – projektowe) prowadzi jednostka wykonawstwa geodezyjno kartograficznego wskazana przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Scalenia gruntów dokonuje się na zasadzie równowartości – a nie na zasadzie równych powierzchni, stąd o powodzeniu scalenia decyduje prawidłowe ustalenie wartości gruntów.

Zebrania uczestników scalenia zwoływane są w drodze obwieszczeń Starosty, wywieszanych w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń we wsiach objętych scaleniem oraz publikowanych na stronie internetowej Starostwa www.powiat.bochnia.pl

O zebraniach nie zawiadamia się uczestników indywidualnie !

 1. Wszczęcie postępowania scaleniowego- art.7 ustawy
  Wszczęcie postępowania następuje w drodze postanowienia Starosty, odczytywanego na zebraniu uczestników scalenia. Na postanowienie to służy zażalenie.  
 2. Wybór Rady Uczestników Scalenia – art. 9 ustawy
  Radę Uczestników Scalenia, społeczne ciało doradcze, wybierają uczestnicy scalenia na zebraniu zwoływanym przez Starostę.   
 3. Określenie zasad szacunku gruntów – art. 11 ustawy
  Zasady szacunku gruntów objętych scaleniem uchwalają uczestnicy scalenia na zebraniu zwoływanym przez Starostę.   
 4. Powołanie Komisji – art. 10 ustawy
  Komisja, w skład której wchodzi min. Rada Uczestników Scalenia pełni funkcje opiniująco-doradcze w następnych etapach postępowania. Komisję powołuje Starosta w drodze postanowienia.        
 5. Szacunek gruntów – art. 10 ustawy
  Grunty objęte scaleniem szacuje geodeta projektant scalenia upoważniony przez Starostę, w oparciu o przyjęte przez uczestników scalenia zasady szacunku gruntów.    
 6. Wyrażenie zgody na szacunek – art. 13
  Dokonany szacunek gruntów uczestnicy scalenia akceptują w formie uchwały, podejmowanej na zebraniu uczestników scalenia, zwoływanym przez Starostę.    
 7. Właściwe prace scaleniowe (geodezyjne)
  W przypadku  zaakceptowania szacunku gruntów rozpoczynają się właściwe prace geodezyjne prowadzone przez upoważnionych geodetów, w trakcie których zbierane są m.in. życzenia od uczestników scalenia.
 8. Okazanie uczestnikom projektu scalenia na gruncie – art. 23 ustawy
  Wynikiem prac scaleniowych jest projekt scalenia, obejmujący planowane modyfikacje granic gruntów objętych scaleniem. Po okazaniu go uczestnikom scalenia mogą oni składać zastrzeżenia do przedstawionego projektu. Zmiany w projekcie scalenia dokonane w wyniku złożonych zastrzeżeń wymagają ponownego okazania na gruncie – art. 26 ustawy.      
 9. Zatwierdzenie projektu scalenia – art. 27 ustawy
  Projekt scalenia zatwierdza Starosta w drodze decyzji. Decyzję ogłasza się poprzez odczytanie na zebraniu uczestników scalenia oraz wywieszenie przez okres 14 dni. Decyzji nie doręcza się indywidualnie ! Od decyzji przysługuje odwołanie.    
 10. Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt scalenia stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych – art. 29 ustawy