Nawigacja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

10.10.2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2024 r.

I. Przedmiot konkursu.
1.    Przedmiotem konkursu jest:
1)    powierzenie prowadzenia, w roku 2024 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 3, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach: Drwinia i Rzezawa, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej,
2)    powierzenie prowadzenia, w roku 2024 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach: Nowy Wiśnicz,  Łapanów, Trzciana,  Żegocina i Lipnica Murowana, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej.
2.    Realizacja zadania objętego konkursem powinna odbywać się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeń wykonawczych

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
1.    O powierzenie prowadzenia Punktu Nr 3, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa określona w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), która spełnia następujące warunki:
1)    prowadzi działalność pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)    została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy*,
3)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
4)    posiada umowę zawartą z doradcą, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy* oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy*,
5)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
    poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
    profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
    przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
6)    opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
7)    wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie, w ramach środków przyznanych na realizację zadania.
2.    O powierzenie prowadzenia Punktu Nr 4, w którym będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa określona w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), która spełnia następujące warunki:
1)    prowadzi działalność pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)    została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy*,
3)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
4)    posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy*, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust 6 ustawy*,
5)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
    poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
    profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
    przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
6)    opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,
7)    wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie, w ramach środków przyznanych na realizację zadania.
3.    O powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
4.    W przypadku zaprzestania spełniania przez organizację warunków, o których mowa w art. 11d ust 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 ustawy*, Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje umowę.
5.    W przypadku zaprzestania spełnienia przez organizację warunków o których mowa w art. 11d ust. 2  pkt 3 lub ust. 3 pkt 3 lub ust. 4 pkt 3 ustawy* Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 136 490,64 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 64/100), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej 8 442,72 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 72/100) tj.:
1)    na prowadzenie Punktu Nr 3, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 4 221,36 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 36/100)
2)    na prowadzenie Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 4 221,36 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 36/100).

Terminy składania ofert upływa w dniu  31 października 2023 roku.
Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej