Nawigacja

Ogłoszenie GN.6821.18.2021

21.09.2021

Ogłoszenie GN.6821.18.2021

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 6 pkt 1 i art. 113 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek P. Małgorzaty Więckowskiej Burmistrza Nowego Wiśnicza zamierza wszczęć postępowania administracyjne w sprawie wywłaszczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 34/6 powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 34/1 położonej w województwie: małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: 120106_5, Nowy Wiśnicz- obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 120106_5.0006, Łomna w celu wykonania robót budowlanych na drodze gminnej, polegających na zabezpieczeniu osuwiska przy drodze publicznej.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Na podstawie synchronizacyjnego wykazu zmian działka ewidencyjna oznaczona nr 34/1 o powierzchni 0,0662 ha położona w miejscowości Łomna, gmina Nowy Wiśnicz- obszar wiejski powstała w miejsce dawnych parcel budowlanych 64, 139, części dawnej parceli katastralnej 576 położonych w gminie katastralnej Łomna.

Na mocy ostatecznej decyzji Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 29.03.2021 rok, znak: RR. ZOŚ.6831.55.2020 działka ewidencyjna oznaczona numerem 34/1 podzieliła się na działki nr: 34/5 o powierzchni 0,0337 ha, 34/6 o powierzchni 0,0325 ha. Działka nr 34/6 położona w województwie: małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: 120106_5, Nowy Wiśnicz - obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 120106_5.0006, Łomna została zawnioskowana do wywłaszczenia na wskazany wyżej cel publiczny. Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu Nr XXXIX/364/17 z dnia 2017-10-25 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 2017-11-21, poz. 7514.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą się, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pokój nr 118, 121 w godzinach pracy urzędu  tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek  od 730 do 1530  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745, 146153741), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów jak również uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać oświadczenia, żądania, dowody, wnioski, zastrzeżenia. W związku ze stanem epidemii z powodu COVID – 19 ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wizyta w Starostowie odbywa się z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Wszelkie dokumenty i wnioski, można złożyć elektronicznie za pośrednictwem poczty email: kancelaria@powiat.bochnia.pl lub platformy e-PUAP - adres skrytki: ePUAP:/SPBochnia/skrytka; lub na Dzienniku Podawczym tut. Starostwa. W korespondencji kierowanej do tut. Urzędu proszę o powołanie się na znak sprawy.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale swoich praw nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości.

Bochnia, dn. 21.09.2021 r.