Nawigacja

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

23.02.2023

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji, podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na konkurs”, w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres:  Starostwo Powiatowe ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres: i.sobas@powiat.bochnia.pl  do 27 lutego 2023 r. – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Przed rozstrzygnięciem konkursów Zarząd Powiatu w Bochni powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

 Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:

 Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na rok 2023, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria :

 1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty, biorące udział w danym konkursie ofert.

 2) nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,

 3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

 4) przed rozpoczęciem prac komisji złożą oświadczenie o niezłożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia, wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przedłożą klauzulę informacyjną – stanowiące załącznik do ogłoszenia

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w komisji Zarząd Powiatu kieruje się swobodą doboru kandydatów.