Nawigacja

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

19.10.2021

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Starosta Bocheński zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2022 r.

 

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert,

2) nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę, to jest nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,

3) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

4) przed rozpoczęciem prac złożą oświadczenie o nie złożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej” na dziennik podawczy w budynku Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres: organizacyjny@powiat.bochnia.pl w terminie do dnia 29 października 2021 roku – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Zarząd Powiatu w Bochni spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Do zadań komisji konkursowej należy m.in.:

1) ocena i opiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie,

2) sporządzenie listy ofert, którym rekomenduje się udzielenie dotacji,

3) sporządzenie listy ofert, którym nie rekomenduje się udzielenia dotacji.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pod numerem telefonu 14 615-37-14.