Nawigacja

Nabór kandydatów na członka komisji konkursowych

05.03.2024

Nabór kandydatów na członka komisji konkursowych

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osoby – przedstawiciela organizacji pozarządowych - kandydata na członka komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji, podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na konkurs”, w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres:  Starostwo Powiatowe ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres: i.sobas@powiat.bochnia.pl  do 11 marca 2024 r. – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.
Przed rozstrzygnięciem konkursów Zarząd Powiatu w Bochni powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
Członkiem komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na rok 2024, może być przedstawiciel organizacji, który spełnia następujące kryteria:

  1. reprezentuje organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty, biorące udział w danym konkursie ofert.
  2. nie jest powiązany z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie może być ich członkiem, wolontariuszem, pracownikiem ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,
  3. jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.
  4. przed rozpoczęciem prac komisji złoży oświadczenie o niezłożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentuje i że nie zachodzą przesłanki jego wyłączenia, wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przedłoży klauzulę informacyjną – stanowiące załącznik do ogłoszenia

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w komisji Zarząd Powiatu kieruje się swobodą doboru kandydatów.