Nawigacja

Nabór kandydatów na członka komisji konkursowej

05.08.2021

Nabór kandydatów na członka komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji, podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na konkurs”, w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres: powiat@bochnia.pl do 18 sierpnia 2021 r. – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Przed rozstrzygnięciem konkursu Zarząd Powiatu w Bochni powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowej:

Członkami komisji konkursowej do opiniowania oferty w otwartym konkursie mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty, biorące udział w danym konkursie ofert,
  2. nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,
  3. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  4. przed rozpoczęciem prac komisji złożą oświadczenie o niezłożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia, wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przedłożą klauzulę informacyjną – stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w komisji Zarząd Powiatu kieruje się swobodą doboru kandydatów.