Nawigacja

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

05.08.2021

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej- obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi

I. Rodzaj zadania:

 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi – zwanego w dalszej części ogłoszenia Domem – zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r., poz. 249)
 2. Dom będzie prowadzony dla 40 osób.
 3. Zadanie będzie realizowane w okresie od 23 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2026 roku

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. Przewidywana łączna kwota dotacji na realizację zadania będzie równa wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy określonej w decyzjach Wojewody Małopolskiego dla powiatu bocheńskiego.
 2. W 2021 roku i latach ubiegłych zadanie nie było realizowane.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zarząd Powiatu w Bochni po wyłonieniu Oferenta zawrze z nim umowę na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, w której określi warunki i terminy przekazywania dotacji.
 2. Wysokość dotacji ustalana będzie na każdy rok kalendarzowy w formie aneksu do umowy.
 3. Termin i warunki realizacji zadania:
 4. Zadanie będzie realizowane w terminie od 23 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2026 roku.
 5. Skoro źródłem finansowania prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi będzie dotacja celowa z budżetu państwa określona w decyzjach Wojewody Małopolskiego dla powiatu bocheńskiego – to na potrzeby złożenia oferty Zarządu Powiatu w Bochni jednoznacznie wyjaśnia – iż zakreślony w ust. 1 termin realizacji zadania wyznaczony do 22 grudnia 2026 r. ulega skróceniu bez składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli – gdy dotacja celowa z budżetu państwa na dany rok nie zostanie przyznana. W takim stanie rzeczy umowa ulega rozwiązaniu z pierwszym dniem roku na który dotacja nie została udzielona. Rozwiązanie umowy nie zwalnia realizatora zadania z obowiązku rozliczenia dotacji wykorzystanej w roku poprzednim wraz ze wszystkimi obowiązkami i konsekwencjami z tym związanymi.
 6. Podmiot otrzymujący dotację na podstawie podpisanej umowy lub aneksu do niej, po zakończonym roku rozliczeniowym  zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w § 1 pkt. 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie lub aneksie do niej.
 8. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w tym zatrudniania kadry pracowniczej zgodnie z wymaganiami określonymi w:

1) ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.),

2) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r., poz. 249).

 1. Termin składania ofert:
 2. Konkurs kierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarach objętych konkursem.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

Ofertę realizacji zadania sporządzoną według wzoru określonego w § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) należy dostarczyć bezpośrednio lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia w kopercie opisanej „Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi”.

W terminie nieprzekraczalnym do dnia 3 września 2021 roku.

 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,

3) statut organizacji lub inny dokument określający sposób jego działalności,

4) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Oferenta, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu nie posiadają informacji  o osobach upoważnionych do reprezentowania Oferenta,

5) oświadczenie o treści „Oświadczam, iż (nazwa Oferenta występującego z ofertą) nie posiada zaległości wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego”.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
 2. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
 3. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową ds. opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi, powołaną przez Zarząd Powiatu w Bochni, zwaną dalej „Komisją”.
 4. Otwarcie ofert nastąpi następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni.
 5. Oferty złożone na innych drukach, nieczytelne, niekompletne, złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku konieczności wyjaśnienia treści oferty Przewodniczący Komisji wezwie Oferenta do złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym jak 3 dni robocze.
 7. W przypadku gdy Oferent nie złoży wyjaśnień, albo dokona tego po terminie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji, oferta zostanie uznana za niespełniającą kryteriów formalnych.
 8. Oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostaną poddane ocenie Komisji pod względem merytorycznym.
 9. Komisja dokonuje oceny merytorycznej oferty w oparciu o poniższe kryterium i punktację zadania:

Rodzaj kryterium

Maksymalna liczba punktów

1. Posiadane zasoby kadrowe (liczba i przygotowanie zawodowe (kwalifikacje) osób zatrudnionych do realizacji zadania, liczba i przygotowanie osób współpracujących i wolontariuszy).

6

2. Doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju (m.in. realizowane projekty, uzyskane efekty, poziom merytoryczny  dotychczasowych działań w zakresie podobnych zadań, rzetelności, terminowości oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację innych zleconych zadań publicznych, ewentualne rekomendacje).

6

3. Wartość przedsięwzięcia i jego zbieżność z potrzebami powiatu (m.in. opis celów i uzasadnienie realizacji zadania, wskazanie problemów, które zostaną rozwiązane i/lub potrzeb, które zostaną zaspokojone poprzez realizację zadania, trafność identyfikacji bezpośrednich adresatów zadania, innowacyjność projektu, wniesienie nowych rozwiązań

6

4. Zgodność oferty ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania (spójność z informacjami zawartymi  w ogłoszeniu).

2

5. Opis i harmonogram realizacji działań (m.in. przejrzystość realizacji zadania, trafność doboru metod i form realizacji, ich atrakcyjność, wykonalność zadania, sposób promocji zadania oraz powiatu w związku z finansowaniem zadania).

6

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania – ilościowe (m.in. przewidywana liczba odbiorców działań itp.) i jakościowe (opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej).

6

7. Rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów (szczegółowość kalkulacji kosztów, jej przejrzystość i dostateczny opis poszczególnych pozycji budżetu, spójność z planowanymi działaniami.

8

8. Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

8

9. Planowany wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy).

4

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 52

 1. Oceną poszczególnego kryterium jest suma wszystkich punktów przyznanych przez członków, dzielona przez liczbę uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji.
 2. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na ocenę końcową oferty.
 3. Oferta podmiotu, która otrzyma poniżej 33 pkt uznana zostanie za ofertę nie spełniającą kryteriów merytorycznych.
 4. Wyniki oceny ofert zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu w Bochni przez Przewodniczącego Komisji.
 5. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd Powiatu w Bochni.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się niezwłocznie po wyborze oferty na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni.

15.W przypadku nie złożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.

 1. Konkurs może być unieważniony o ile w jego trakcie lub po jego rozstrzygnięciu wystąpią okoliczności dyskwalifikujące Oferenta, albo zaistnieją inne przesłanki formalnoprawne uniemożliwiające zlecenie Oferentowi zadania. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Powiatu w Bochni.
 2. Uchwała Zarządu Powiatu w Bochni o wyborze oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy z Oferentem.
 3. Do uchwały Zarządu Powiatu w Bochni w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 4. Warunkiem realizacji zadania oraz przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w § 1 pkt. 3 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

VII. Informacja o realizacji przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztach.

 1. Wysokość środków przeznaczonych w 2021 roku na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi wynosi: 76.409,00 złotych. Co nie oznacza zobowiązania powiatu do przekazania dotacji w kwocie 76.409,00 złotych w roku 2021.
 2. Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że zadanie publiczne- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach poprzednich nie było realizowane w drodze zlecenia realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

 

VIII. Pozostałe informacje związane z konkursem oraz warunkami ubiegania się o zlecenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni pod numerem telefonu 14 612 49 70 lub 14 611 97 40.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1876 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U. z 2020r., poz.1057 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r., poz. 249).