Nawigacja

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

31.01.2024

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Zarząd Powiatu w Bochni z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dotyczy nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Chwałkowskiego w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Nieruchomości stanowią przedmiot własności lub wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego tj.:

w księdze wieczystej nr TR1O/00092510/1  w dziale II jako właściciel figuruje Powiat Bocheński;

w księdze wieczystej nr TR1O/00094635/7 w dziale II jako właściciel figuruje Skarb Państwa, a użytkowanie wieczyste wpisane jest na rzecz Powiatu Bocheńskiego.

Przeznaczone do dzierżawy zostają działki określone jako:

Parcela 4  

obejmująca niezabudowany grunt o łącznej pow. 0,1321 ha składający się z działek nr: 842/3 o pow. 0,0261 ha, nr 842/5 o pow. 0,0632 ha, nr 843/1 o pow. 0,0428 ha. Oznaczenie użytku i klasy: RIVa – grunty orne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 41 85910007 0080 0200 0073 0024 z opisem „Wadium na dzierżawę parceli nr 4” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 27 lutego 2024 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Parcela 5  

obejmuje niezabudowany grunt o łącznej pow. 0,1563 ha składający się z działek nr: 838/1 o pow. 0,0059 ha, nr 839/1 o pow. 0,0249 ha, nr 840/1 o pow. 0,0595 ha i nr 841/1 o pow. 0,0660 ha. Oznaczenie użytku i klasy: RIVa – grunty orne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 41 85910007 0080 0200 0073 0024 z opisem „Wadium na dzierżawę parceli nr 5” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 27 lutego 2024 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 4 marca 2024 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni sala 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego) z zastrzeżeniem, że uczestnicy przetargu postąpienia ceny będą zgłaszać odrębnie do danej parceli.

Ogólne warunki dzierżawy:

Oferenci zainteresowani dzierżawą więcej niż jednej parceli wnoszą wadium będące sumą określonego wadium dla poszczególnych parcel.

Na wpłacie należy zaznaczyć, że dotyczy przetargu na dzierżawę parceli nr ... np. 4, 5.


Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 119 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 44 w godzinach od 8 00 do 15 00.