Nawigacja

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chwałkowskiego w Bochni

13.02.2024

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chwałkowskiego w Bochni

Zarząd Powiatu w Bochni z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chwałkowskiego w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

 

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Bocheńskiego i objęta jest księgą wieczystą nr TR1O/00092510/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Przeznaczona do dzierżawy zostaje działka określona jako: 

Parcela 1  

obejmująca niezabudowany grunt składający się z działki nr 844/3 o pow. 0,0532 ha o szerokości ok.16m i długości ok. 48m. Użytek i klasa: RIVa – grunty orne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100). Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 41 85910007 0080 0200 0073 0024 z opisem „Wadium na dzierżawę parceli nr 1” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 15 marca 2024 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 21 marca 2024 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni sala 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego)                                 

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 119 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 44 w godzinach od 8 00 do 15 00.