Nawigacja

Ostrzeżenia i komunikaty

Ogłoszenie GN.6821.18.2021

21.09.2021

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 6 pkt 1 i art. 113 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek P. Małgorzaty Więckowskiej Burmistrza Nowego Wiśnicza zamierza wszczęć postępowania administracyjne w sprawie wywłaszczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 34/6 powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 34/1 położonej w województwie: małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: 120106_5, Nowy Wiśnicz- obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 120106_5.0006, Łomna w celu wykonania robót budowlanych na drodze gminnej, polegających na zabezpieczeniu osuwiska przy drodze publicznej.

czytaj dalej

Wynik konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

15.09.2021

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi.

czytaj dalej

DECYZJA STAROSTY BOCHEŃSKIEGO

06.09.2021

Na podstawie art. 34 pkt 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.920) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1856) zarządzam, co następuje:

czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne

31.08.2021

IMiGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne 2 stopnia o intensywnych opadach deszczu oraz ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia o możliwym gwałtownym wzroście stanów wody.

czytaj dalej

Starosta Ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe

30.08.2021

W związku z intensywnymi opadami deszczu, znaczącym wezbraniem rzek i potoków Adam Korta starosta bocheński ogłosił o godz. 10.00 na terenie miast i gmin powiatu bocheńskiego pogotowie przeciwpowodziowe. Informacje o wszelkich sytuacjach kryzysowych i podjętych działaniach oraz aktualnej sytuacji w gminach powiatu na bieżąco przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

czytaj dalej