Nawigacja

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 9 do 22 listopada 2022 r. przeprowadzane zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Konsultacje przeprowadzane zostały w oparciu i zgodnie z:
1)    uchwałą nr XXXI/302/2022 Rady Powiatu w Bochni z 24 lutego 2022 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r., poz. 1587);
2)    uchwałą nr 714/2022 Zarządu Powiatu w Bochni z 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Konsultacje miały zasięg ogólnopowiatowy i zostały przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem formularza elektronicznego  na stronie internetowej powiatu bocheńskiego: www.powiat.bochnia.pl, gdzie każdy zainteresowany mógł zgłosić swoje uwagi  i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.
Dodatkowe informacje można było uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni.
Za pośrednictwem  formularza elektronicznego uwag i propozycji nie wniesiono.
Informacje o konsultacjach społecznych zostały udostępnione na  stronie internetowej Starostwa    Powiatowego w Bochni, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni.

Bochnia, 23 listopada 2022 r.
wz. Starosty
/…/ Ryszard Drożdżak
wicestarosta