Nawigacja

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia I LO w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych

Informacja Zarządu powiatu w Bochni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 20 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. przeprowadzane są konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Bochni w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych

Konsultacje społeczne będą miały zasięg ogólnopowiatowy i zostaną przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej powiatu bocheńskiego: www.powiat.bochnia.pl. gdzie każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa, na stronie BIP Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 309, tel. 0-14 615-37-68, e-mail: b.wasik@powiat.bochnia.pl w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek – piątek 7:30-15:30.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

  • Uchwałą Nr XXXI/302/2022 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r., poz. 1587);
  • Uchwałą Nr 594/2022 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.