Nawigacja

Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Konsultacje społeczne będą miały zasięg ogólnopowiatowy i zostaną przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem formularza elektronicznego  na stronie internetowej powiatu bocheńskiego: www.powiat.bochnia.pl. gdzie każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi  i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa, na stronie BIP Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311, tel. 0-14  615-37-68,  e-mail: i.sobas@powiat.bochnia.pl w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00; wtorek – piątek 7:30-15:30.

Powyższe konsultacje przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

1)    uchwałą nr XXXI/302/2022 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r., poz. 1587);

2)    uchwałą nr 714/2022 Zarządu Powiatu w Bochni z 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Formularz wyrażenia opinii dotyczącej projektu