kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

KONKURS NGO

Jesteś tutaj:Strona Główna » Ogłoszenia » KONKURS NGO


Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do składania ofert na realizację w 2019 r.
zadań z zakresu:
1) kultury
2) kultury fizycznej 
3) turystyki
W ramach w/w zakresu zadań wspierane przez dofinansowanie będą działania, mające na celu:
1. W zakresie kultury
1) organizowanie    przedsięwzięć   kulturalnych  i    edukacyjnych,  w  szczególności   koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji oraz prelekcji,
2) wspieranie edukacji kulturalnej, w tym twórczości muzycznej,
3) organizowanie wystaw, imprez czytelniczych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich,
4) wspieranie imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu,
5) wydawanie  publikacji  w     postaci drukowanej,  służących  upowszechnianiu  tradycji,   historii
i kultury Powiatu,
6) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej regionu bocheńskiego w kraju i za granicą,
7) edukacja  muzyczna  dzieci  i  młodzieży,  mająca  na celu  wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie,
8) animowanie,    podejmowanie    i    wspieranie    inicjatyw  oraz  działań   służących   rozwojowi społeczności lokalnej,
9) organizacja  imprez  wspierających  integrację  mieszkańców  i  promocję powiatu, związanych
z kultywowaniem tradycji lokalnej.

2. W zakresie kultury fizycznej:
1) organizowanie  i  współorganizowanie  powiatowych  imprez  sportowych dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do imprez sportowych promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
2) wspieranie   organizacji     imprez    sportowo-rekreacyjnych    o     charakterze     powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym,
3) wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.
3. W zakresie turystyki:
1) krajoznawstwo oraz czynny wypoczynek,
2) wydawanie publikacji regionalnych, promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi odpowiednio:
1) na zadania z zakresu kultury - 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
2) na zadania z zakresu kultury fizycznej - 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3) na zadania z zakresu turystyki - 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych)
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w w/w zakresie zadań są:
a) organizacje  pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 450 z póżn. zm.)
b) osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne,  działające  na   podstawie   przepisów   o stosunku Państwa  do    Kościoła  Katolickiego,   stosunku  Państwa   do   innych   kościołów   i    związków wyznaniowych  oraz  o  gwarancjach  wolności  sumienia  i  wyznania,  jeżeli  ich   cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki  akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art.3 ust.3  pkt 4 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Oferty można składać osobiście (w Dzienniku Podawczym) lub wysłać pocztą w terminie od 11 stycznia do 31 stycznia 2019 roku na adres Starostwa Powiatowego w Bochni,
ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia (liczy się data wpływu). Oferty muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach, opatrzonych nazwą lub pieczęcią oferenta,
z dopiskiem  „Oferta na realizację w 2019 r. zadań Powiatu Bocheńskiego z zakresu kultury/kultury fizycznej/turystyki (wybrać odpowiednie)” oraz nazwą zadania. W wypadku składania przez jednego oferenta kilku ofert każda z nich musi znajdować się w osobnej kopercie i zawierać komplet dokumentów.
Formularz  oferty  jest  dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 311 (III piętro, od ulicy Różanej), na  stronie  internetowej  Powiatu Bocheńskiego,  pod adresem www.powiat.bochnia.pl
w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem „NGO”  oraz na  portalu organizacji pozarządowych, pod adresem http://portalngo.powiatbochenski.eu

Oferent  zobowiązany  jest dołączyć do każdej oferty aktualny dokument, stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
1) w  przypadku  fundacji,  stowarzyszeń  oraz  spółdzielni  socjalnych – aktualny  (tzn. zgodny ze
stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) w przypadku  kościelnych  osób  prawnych – aktualne  zaświadczenie  o  osobowości  prawnej
parafii/zakonu   oraz   aktualne     upoważnienie    dla  proboszcza/przeora   do   reprezentowania
parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
3) w  przypadku  pozostałych podmiotów, które  nie  podlegają  rejestracji  w  Krajowym Rejestrze Sądowym –  inny  dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe  dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji, zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia,   cel    działania,  adres    siedziby,   reprezentację    stowarzyszenia,   informację
o statusie OPP.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu, określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie obowiązującym w ogłoszeniu konkursowym.
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz.U. 2018, poz. 450)
w szczególności przepisy zawarte w art. 5 oraz w art.15 ustawy. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisje konkursowe. Po dokonanej ocenie komisje konkursowe przedstawiają Zarządowi Powiatu protokół z przebiegu konkursu ofert ze wskazaniem propozycji wyboru ofert. Zarząd Powiatu w Bochni, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. Podmioty składające ofertę zostaną pisemnie poinformowane o podjętej decyzji. Ponadto wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przyjmuje się następujące kryteria wyboru oferty:
1) Ocena   zadania    (zgodność   z   celami  i założeniami konkursu, charakter zadania, realizacja zadania w partnerstwie z innymi NGO’s) - maks. 7 pkt.
2) Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot (posiadanie rekomendacji, w tym od jednostek publicznych (z wyłączeniem Powiatu Bocheńskiego) za ostatnie dwa lata, ocena dotychczasowej współpracy z Powiatem Bocheńskim, wnoszony wkład rzeczowy i osobowy) maks. 14 pkt.
3) Ocena jakości złożonej oferty harmonogramu i budżetu zadania (pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, wysokość finansowego wkładu własnego,  szczegółowość
i przejrzystość zakresu rzeczowego zadania, realność i klarowność kalkulacji kosztów, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania) - maks. 17 pkt.
4) Efekty realizacji zadania (dobór beneficjentów, ocena planowanych rezultatów, możliwości ich osiągniecia, cykliczność i powtarzalność) – maks. 12 pkt.
Łącznie: 50 pkt.
Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej, dokonanej przez komisję konkursową, poniżej 25 punktów, nie uzyskają rekomendacji do finansowania.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia naboru ofert.
Termin realizacji zadań, o których mowa w ogłoszeniu, ustalony jest na okres od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku.
Wysokość dotacji, przekazanych w 2018 r. przez Zarząd Powiatu w Bochni organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawia się następująco:
- kultura: 62 700 zł;
- kultura fizyczna: 24 300 zł;
- turystyka: 6 000 zł.

Szczegółowe warunki, rodzaje zadań określają regulaminy konkursów dla poszczególnych dziedzin, stanowiące integralną część niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe Informacje, związane z konkursem, można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, tel. 14 615 37 64.