kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Powiat Bocheński na Facebooku
Wyszukiwarka

Darmowe Porady Prawne

Jesteś tutaj:Strona Główna » Nasz Powiat » Darmowe Porady Prawne
Darmowe Porady Prawne

Darmowe Porady Prawne

Od początku 2016 roku na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

GDZIE I KIEDY?

Darmowe porady prawne są udzielane w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego w następujących miejscach:

STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Bochnia ul. Kazimierza wielkiego 31, pok. Nr 4
poniedziałek: 8:00 – 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
porad udziela radca prawny lub adwokat

URZĄD GMINY DRWINIA
Drwinia 57, pok. Nr 5
poniedziałek: 13:00 – 17:00
wtorek: 12:00 – 16:00
środa: 14:00 – 18:00
czwartek: 8:00 – 13:00 (za wyjątkiem 27.12.2018 r. kiedy to będzie czynne w godz.: 9:00 - 13:00)
piątek 8:00 – 12:00
punkt prowadzi Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni"
porad udziela radca prawny lub inna osoba*

URZĄD GMINY LIPNICA MUROWANA
Lipnica Murowana 19, pok. Nr 2
poniedziałek: 8:00 – 12:00
wtorek: 14:00 – 18:00
środa: 8:00 – 13:00
czwartek: 14:00 – 18:00
piątek 9:00 – 13:00
punkt prowadzi Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni"
porad udziela radca prawny lub inna osoba*

*osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej tj. osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


DLA KOGO?

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. poz. 1863), lub
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
- która nie ukończyła 26 lat, lub
- która ukończyła 65 lat, lub
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
- która jest w ciąży.


ZAKRES UDZIELANYCH PORAD

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE:
- spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


NA JAKIEJ PODSTAWIE?

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ PO:
- po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
- po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
- po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
- po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

Bieżąca realizacja nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu bocheńskiego TUTAJ