Nawigacja

Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym

Tablica informacyjna
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Tablica informacyjna
Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni za kwotę ponad 21 milionów złotych. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowity koszt zadania publicznego, realizowanego w latach 2016-2023: 21 188 758,27 zł.
Dofinansowanie RFIL: 8 014 050,39 zł.

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZOLECZNICZEGO WRAZ Z HOSPICJUM STACJONARNYM na działkach 2386/59, 2385/4, 2383/2 przy ul. Karolina w Bochni z wewnętrznymi instalacjami: instalacja wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne, teletechniczne, odgromowa, sygnalizacji pożaru, fotowoltaiczna, gazów medycznych; instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, zasilania pompy stanowiska gazów medycznych, agregat prądotwórczy, kanalizacji teletechnicznej; przyłączami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczej, przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, a także z takimi obiektami jak stanowisko pod zbiornik kriogeniczny, parking łącznie z 34 stanowiskami postojowymi. Budynek pełnić będzie funkcje zakładu opieki zdrowotnej świadczącego usługi zdrowotne, polegające na zapewnieniu okresowej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w zakresie:

  • umożliwiającym rekonwalescentom powrót do środowiska zamieszkania i w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie
  • opieki osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej pielęgnacji i opieki (ZOL wraz z hospicjum stacjonarnym) będzie udzielać całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniać im kontynuację leczenia farmakologicznego, pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzić edukację zdrowych osób i członków ich rodzin).

 

Realizacja inwestycji ma na celu umożliwienie dostępu do infrastruktury w zakresie opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi, które przebyły fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności i brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.