Nawigacja

Zespół Szkół Nr 3 – edukacyjny skok w multimedi@

„Zespół Szkół Nr 3 – edukacyjny skok w multimedi@”  Beneficjent – Powiat Bocheński

Realizator – Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

Celem projektu jest podniesienie  w roku szkolnym 2018/2019 kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, u 25 uczniów/uczennic,  Technikum Zespołu Szkól Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni,  w obszarach tematycznych: matematyka, język angielski, oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów/uczennic o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach projektu zakłada się wsparcie w postaci zajęć on-line z matematyki i języka angielskiego, prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji,  w czasie rzeczywistym, oraz zajęcia koła  naukowego z j. angielskiego.

Przewidziano również zakup pomocy i narzędzi dydaktycznych,  koniecznych do prowadzenia zajęć oraz wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelniach: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Działania w projekcie kierowane są do uczniów/uczennic, Technikum, zainteresowanych udziałem w projekcie oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.

Zaplanowane efekty: 31 uczniów/uczennic weźmie udział w zajęciach, 25 uczniów/uczennic podniesie kompetencje kluczowe, zostanie zrealizowane 90 godzin wsparcia, w tym w ramach zajęć on-line 60 godzin a w ramach kół naukowych 30 godzin.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna.

Budżet projektu –   32 965,03 PLN

Dofinansowanie -   31 316,73 PLN

Wkład własny –       1 648,30 PLN