Nawigacja

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków na odcinku Bochnia-Bogucice (etap I Bochnia-Gawłów)”

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu oraz powiązań subregionalnych, a także polepszenie dostępu do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa dróg powiatowych.

W ramach inwestycji założono kompleksową rozbudowę drogi powiatowej nr 1424K na długości 3,556 km (km 2+420-5+976), polegającą na zwiększeniu szerokości jezdni do normatywu-6m, korekcie łuków poziomych jezdni, zwiększeniu nośności i mrozoochronności warstw konstrukcyjnych, kompleksowej przebudowie odwodnienia korpusu drogowego, budowie chodników i ścieżek pieszo–rowerowych, budowie zatok autobusowych, rozbudowie skrzyżowań z drogami innej kategorii, przebudowie zjazdów, zniesieniem barier architektonicznych, rozbudowie i zabezpieczeniu urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywana drogą i obiektami inżynierskimi. Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, wprowadzone zostaną elementy podnoszące bezpieczeństwo w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Droga objęta rozbudową spełnia warunek bezpośredniego połączenie z siecią TEN-T, zwiększając tym samym dostępność transportową kraju w układzie europejskim i krajowym.

Realizacja w latach: 2017-2019