Nawigacja

Program wsparcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni.

Beneficjent – Powiat Bocheński
Realizator – Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

Celem projektu jest podniesienie  kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki 137 uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Nr 2 oraz wzrost kompetencji u 15 nauczycieli.

W ramach projektu zakłada się wsparcie w postaci zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, rozwijających zainteresowania z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, kół naukowych i pozaszkolnych. W projekcie przewiduje się również organizację szkoleń dla nauczycieli.
W zadaniach przewidziano zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi koniecznych do prowadzenia zajęć.
Zaplanowane efekty: podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku u 137 uczniów/uczennic, podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod nauczania u  15-u nauczycieli.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Budżet projektu – 158 139,13 PLN
Dofinansowanie - 150 232,17 PLN
Wkład własny -        7 906,96
Okres realizacji projektu – 01.09.2017 – 30.08.2019 r.