Nawigacja

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników OIK w Bochni w związku z epidemią COVID-19”

Powiat Bocheński realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników OIK w Bochni w związku z epidemią COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 10 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 1 500,00 zł wkładu własnego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.10.2020
W wyniku realizacji grantu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu OIK w Bochni oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19
  2. Doposażenie OIK w Bochni w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.