Nawigacja

„Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bochni w związku z epidemią COVID-19”

Powiat Bocheński realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bochni w związku z epidemią COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Bochni  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 250 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 37 500,00 zł wkładu własnego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020
W wyniku realizacji grantu osiągnięte zostaną następujące efekty: 
1. Doposażenie stanowisk pracy personelu DPS w Bochni oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19
2. Doposażenie DPS w Bochni w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami
3. Zapewnienie miejsca do izolacji/kwarantanny dla mieszkańców DPS-u przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego poprzez wyposażenie izolatki w niezbędne meble
4. Zapewnienie 20 miejsc do izolacji/kwarantanny/noclegu dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2
5. Zapewnienie 20 miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantannach poza DPS-em przeznaczonych dla jej mieszkańców i personelu

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.