Nawigacja

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Beneficjent: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Partner:  Powiat Bocheński

Celem projektu I jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych  poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez:
- uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego,  prowadzonych przez Województwo Małopolskie,  w branży turystyczno - gastronomicznej i medyczno - społecznej , oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiających nabycie dodatkowych kompetencji  gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, doradztwie edukacyjno.-zawodowym, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska  pracy.

Rezultat: podniesienie atrakcyjności kształcenia. poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami, inwestycje w infrastrukturę,

-wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego  w regionie, w tym CKZ w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorcami.– odpowiadających na potrzeby rynku pracy,
-wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zaw., we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli.
Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych . z wykorzystaniem TIK dla ok. 2000 uczniów i przeszkolenie 400 nauczycieli z kompetencji cyfrowych,

-wsparcie orientacji zawodowej  uczniów gimnazjów. Działania w projekcie. dotyczą utworzenia SPIneK –300 punktów, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy.
Rezultat:  zapewnienie uczniom  doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno –zawodowej – 33 000 osób.

Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Budżet projektu ogółem  – 53 864 704,01 PLN
Budżet partnera -  86 715,20 PLN.
Okres realizacji projektu 01.01.2016 – 31.12.2012 r.