Nawigacja

Małopolska Chmura Edukacyjna w II LO w Bochni

Beneficjent – Powiat Bocheński

Realizator – II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

Celem projektu jest podniesienie  w roku szkolnym 2018/2019 kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 36 uczniów/uczennic  II LO im Orła Białego w Bochni w obszarach tematycznych – matematyka, język angielski, biologia,  oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów/uczennic o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach projektu zakłada się wsparcie w postaci zajęć on-line z przedmiotów: matematyka, język angielski, biologia, prowadzonych przez nauczycieli akademickich /doktorantów za pomocą wideokonferencji,  w czasie rzeczywistym..

W projekcie przewidziano również zakup pomocy i narzędzi  dydaktycznych  koniecznych do prowadzenia zajęć oraz wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelniach: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, .

Działania skierowane są do uczniów/uczennic II Liceum Ogólnokształcącego, zainteresowanych udziałem w projekcie oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.

Zaplanowane efekty: 45 uczniów/uczennic  weźmie udział w zajęciach, 36 uczniów/ uczennic  podniesie kompetencje kluczowe, zostanie zrealizowane 90 godzin wsparcia, w tym  w ramach:  zajęć on-line 90 godzin.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna.

Budżet projektu   -  36 095,60 PLN

Dofinansowanie  -  34 290,80 PLN

Wkład własny      -    1 804,80 PLN