Nawigacja

„Małopolska chmura Edukacyjna w I LO w Bochni”

Beneficjent – Powiat Bocheński

Realizator – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego .Celem projektu jest podniesienie  w roku szkolnym 2017/2018 kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 60 uczniów/uczennic  I LO w Bochni w obszarach: matematyka, fizyka, język angielski, biologia oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów/uczennic o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu zakłada się wsparcie w postaci zajęć on-line, prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji,  w czasie rzeczywistym, oraz kół naukowych. W zadaniach przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi koniecznych do prowadzenia zajęć oraz wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelni ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).Działania w projekcie kierowane są do uczniów/uczennic I Liceum Ogólnokształcącego, zainteresowanych udziałem w projekcie oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.Zaplanowane efekty: 75 uczniów/uczennic  weźmie udział w zajęciach, 60 uczniów/ uczennic  podniesie kompetencje kluczowe, zostanie zrealizowane 420 godzin wsparcia, w tym  w ramach zajęć on-line 120 a w ramach kół naukowych 300 godzin. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna. Budżet projektu   -  91 635,79 PLN. Dofinansowanie -  87 053,99 PLN. Wkład własny -   4 581,80 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 29.06.2018